كتايون حسني واجاري ، دكتر هادي بهرامي احسان

چاپ شده در  فصلنامه روانشناسي

سال نهم، شماره 3 (پياپي 35)، پاييز 1384


به منظور بررسي رابطه مقابله مذهبي و خوشبختي معنوي با سلامت روان نمونه اي با حجم 120 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران که به صورت تصادفي نظام دار انتخاب شدند به مقياس مقابله مذهبي (پارگامنت، 2000) مقياس خوشبختي معنوي (اليسون، 1983) و پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ، 1978) پاسخ دادند. تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي، رگرسيون و آزمون F انجام شد. متغير پيش بين سبک مقابله مذهبي با دو سطح مثبت و منفي، خوشبختي معنوي و تحصيلات و متغير ملاک، سلامت روان (کل)، شکايات جسماني، اضطراب و بي خوابي، نارسا کنش وري اجتماعي و افسردگي بود. در الگوي تحليل رگرسيون رابطه بين مقابله مذهبي مثبت و منفي، خوشبختي معنوي و تحصيلات و متغيرهاي سلامت روان (کل)، شکايات جسماني، اضطراب و بيخوابي، نارسا کنش وري اجتماعي و افسردگي بررسي شد. نتايج نشان داد که بين سبک مقابله مذهبي منفي و سلامت روان همبستگي معنادار p<0.01) و r = 0.32 ( وجود دارد. ولي بين سبک مقابله مذهبي مثبت با سلامت روان رابطه معناداري مشاهده نشد. همچنين بين خوشبختي معنوي با سلامت روان همبستگي معنادار )در سطح P<0.01 وr = 0.49 ) وجود دارد

 

نام و نام خانوادگي : سيد محسن عامري زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 17/7/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

دانشگاه: اصفهان

مسائلي كه امروزه توجه بسياري از پژوهشگران را به خود اختصاص داده طرق افزايش انگيزش‌پيشرفت است. تحقيق حاضر نيز با توجه به نوع روابط درون خانواده، به بررسي برخي از متغيرهاي مرتبط با عملكرد تحصيلي پرداخته است.

جامعة آماري اين پژوهش، دانش‌آموزان دختر و پسر شاغل به تحصيل در دورة راهنمايي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 81-1380 بوده‌اند. از اين جامعه با استفاده از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي و خوشه‌اي تصادفي، نمونه‌اي به حجم 160 نفر شامل 80 نفر پسر و 80 نفر دختر انتخاب شد.

ابزار تحقيق شامل پرسشنامة ويژگيهاي شخصيتي SCL-90-R براي مادر دانش‌آموزان، پرسشنامة انگيزش پيشرفت هرمنس جهت سنجش ميزان انگيزش پيشرفت دانش‌آموزان و پرسشنامة دموگرافيك (محقق‌ساخته) بود. همچنين از پروندة تحصيلي دانش‌آموزان جهت ثبت معدل تحصيلي به عنوان مقياس عملكرد تحصيلي استفاده شد. پس از جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، داده‌ها توسط روش آماري تحليل واريانس چند متغيري و ضريب همبستگي پيرسون بررسي شد.

نتايج نشان داد بين برخي مقوله‌هاي شخصيتي مادر در پرسشنامة SCL-90-R، شامل وسواس، اضطراب و افسردگي با عملكرد تحصيلي دانش‌آموز رابطة منفي معني‌داري وجود داشت )05/0(P<. ميزان ارتباط وسواس مادر و معدل ترم اول سال‌قبل، معدل ترم دوم سال‌قبل و معدل ترم اول سال جاري به ترتيب 03/0، 12/0 و 06/0 محاسبه‌گرديد. ميزان ارتباط افسردگي مادر و معدل ترم اول سال‌قبل، معدل ترم دوم سال‌قبل و معدل ترم اول سال جاري به ترتيب 06/0،09/0 و 07/0 محاسبه‌گرديد. ميزان ارتباط اضطراب مادر و معدل ترم اول سال‌قبل، معدل ترم دوم سال‌قبل و معدل ترم اول سال جاري به ترتيب 04/0، 03/0 و 03/0 محاسبه‌گرديد. اما بين ساير مقوله‌هاي شخصيتي مادر در پرسشنامة SCL-90-R و عملكرد تحصيلي دانش‌آموز رابطه‌اي وجود نداشت. همچنين بين انگيزش پيشرفت دانش‌آموزان و عملكرد تحصيلي رابطة مثبت و معني‌داري وجود داشت. ميزان اين رابطه براي معدل ترم اول سال‌قبل، معدل ترم دوم سال‌قبل و معدل ترم اول سال جاري به ترتيب34/0، 41/0 و 40/0 محاسبه گرديد .

 

 

نام و نام خانوادگي: مهدي اكبري

نام دانشگاه: پيام نور قرچك ورامين

استاد راهنما: ابوالفضل شعبانپور

تاريخ دفاع : شهريور 85

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

چکيده

اين پژوهش مطالعه اي  زمينه يابي مي باشد که به منظور بررسي ميزان سلامت روان معلمان زن با بيش از ده سال مسابقه کار مقطع ابتدايي شهر تهران صورت گرفته است. که به اين منظور 5 منطقه آموزش و پرورش به صورت تصادفي انتخاب شد.(مناطق  19،14،12،6،1 ) و از هر منطقه 3 مدرسه و از هر مدرسه 8 معلم تست شده اند که جمعاً 120 نفر مي باشند که نتايج بدست آمده هم به صورت کلي و هم به تفکيک مناطق مشخص شده است. براي بررسي ميزان سلامت روان از تست Rـ90ـ SCL استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و فراواني تراکمي و نمودار آنها استفاده شده است. نتايج آماري نشان مي دهد که ميزان شيوع اختلال رواني در بين معلمين به قرار زير مي باشد.

پارانويا 5/47% : منطقه 1؛ 3/8 % ـ منطقه 6 ؛ 7/6 % ـ منظقه 12 ؛7/11% ـ منطقه 14 ؛ 2/9%ـ منطقه 19 ؛ 7/11%

روان پريشي 3/13% : منطقه 1 ؛5/2%ـ منطقه 6 ؛ 7/1% ـ منطقه 12 ؛5% ـ منطقه 14 ؛ 7/1% ـ منطقه 19 ؛ 5/2%

فوبيا 10% : منطقه 1 ؛7/1% ـ منطقه 6 ؛7/1% ـ منطقه 12 ؛ 2/4% ـ منطقه 14 ؛ 8/0% ـ منطقه 19 ؛ 7/1%

پرخاشگري 8/25% : منطقه 1 ؛ 5/2 – منطقه 6 ؛ 2/4% ـ منطقه 12 ؛ 7/6% ـ منطقه 14 ؛ 5% ـ منطقه 19 ؛ 5/7%

اضطراب 20 / 34 % : منطقه 1 ؛2/4% ـ منطقه 6 ؛ 8/5% ـ منطقه 12 ؛ 2/14% ـ منطقه 14 ؛ 2/4%ـ  منطقه 19 8/5%

افسردگي 3/ 38% : منطقه1؛ 7/6% ـ منطقه6 ؛5/7% ـ منطقه12 ؛10%  ـ منطقه14 ؛7/6%  ـ منطقه19 ؛ 5/7%

حساسيت بين فردي 25% : منطقه 1؛ 3/3% ـ منطقه 6 ؛ 5% ـ منطقه 12 ؛ 3/8% ـ منطقه 14؛ 2/4% ـ منطقه 19 ؛ 2/4%

وسواس 5/32% : منطقه1 ؛5/2% ـ منطقه 6 ؛ 7/6%  ـ منطقه12 ؛ 10%ـ منطقه14 ؛ 5%  ـ منطقه 19 ؛ 3/8%

خود بيمار انگاري 8/45% : منطقه1؛ 7/6%ـ منطقه6 ؛ 10% ـ منطقه 12 ؛ 5/12%  ـ منطقه 14 ؛ 5/7% ـ منطقه19 ؛ 2/9%

 

آزمون افسردگي ۲۱ سوال بك           

آزمونSCL90  سلامت روان

آزمون خلاقيت

آزمون اضطراب اشپيلبرگر

پرسشنامه پايگاه هويت

آزمون فرزند پروري بامريند

آزمون هوش هيجاني بار آن

مقیاس رشد اجتماعي وايلند

مقیاس بلوغ عاطفی EMS

آزمون اضطراب كتل           

آزمون گوديناف با تفسير

آزمون 16 عامل شخصيت كتل        

آزمون اندريافت موضوع TAT

آزمون اندريافت كودكان CAT

آزمون هوشي بينه

آزمون  شخصيتي وود ورث

آزمون شخصيتي چند جنبه اي برون رويتر

آزمون MMPI نرم ايراني 71 سوالي

آزمون شخصيت نوع A و B

آزمون جملات ناتمام راتر

آزمون آندره ري

آزمون خود پنداره راجرز

آزمون EQ

پرسشنامه رضايت شغلي

پرسشنامه رضايت زناشويي

پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي

پرسشنامه ارزشيابي رفتار راتر

پرسشنامه قدرت رهبري

پرسشنامه محيط زندگي

پرسشنامه ترس

پرسشنامه اضطراب زانك

پرسشنامه هيجان خواهي ذاكرمن

پرسشنامه شجاعت

پرسشنامه سازگاري ازدواج

و....

براي دريافت آزمونها ايميل بزنيد تا از نحوه فروش و قيمت آنها مطلع شويد.

    با تشكر قاسمی

 

تحليل داده هاي آماري

یکشنبه 6 اسفند1385


 اينجانب يوسف قاسمي داراي كارشناسي ارشد روانسنجي(سنجش و اندازه گيري) به همراه گروه خود حاضر به همكاري با اشخاص و يا گروههاي تحقيقاتي هستم .

اين همكاري ها شامل :

1-      تحليل داده هاي آماري در همه سطوح تحصيلي با تضمين

2-      جمع آوري مطالب مورد نياز در رشته هاي روانشناسي و تربيتي و...

3-      نمونه گيري از گروههاي نمونه شما

4-      نگارش و كمك در نگارش پوروپوزال

5-      مشاوره پايان نامه

6-      ...

براي دريافت نحوه مشاوره و درخواست همكاري با ايميل مديروبلاگ yousef.g@gmail.com تماس بگیرید.

 

نام و نام خانوادگي : زهره لطيفي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي(اصفهان)

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 28/7/77

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر مهرداد کلانتري

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت رواني - اجتماعي - خانوادگي زنان شاغل و خانه‏دار و بررسي رابطه رضايت شغلي بانوان شاغل تمام وقت و نيمه وقت و سازگاري زناشويي آنها بود. 102 نفر بانوي خانه‏دار و 100 نفر بانوي شاغل (49 نفر تمام وقت و 51 نفر نيمه وقت) به طور تصادفي از مشاغل متنوع و مكانهاي مختلف شهر اصفهان به عنوان گروههاي نمونه انتخاب شدند و آزمون خلاصه شده سيماي خانواده، آزمون خلاصه شده رضايت شغلي و آزمون scl 90 در مورد آنها اجرا گرديد.

نتايج نشان داد:

از لحاظ سازگاري زناشويي، سايكوتيسيزم، حساسيت بين فردي و وسواس بين سه گروه شاغل تمام وقت، شاغل نيمه وقت و گروه خانه‏دار تفاوت معني‏داري مشاهده نشد. از لحاظ ميزان اضطراب تفاوت بين سه گروه شاغل تمام وقت،‌ شاغل نيمه وقت و خانه‏دار معني دار بود. ( p=0/001) در مقايسه بين گروهها :تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت و خانه‏دار (p=0/004)و تفاوت بين دو گروه شاغل نيمه وقت و خانه‏دار (p=0) معني دار بود. از لحاظ ميزان افسردگي تفاوت بين سه گروه شاغل تمام وقت، شاغل نيمه وقت و خانه‏دار معني‏دار بود (p=0/005) در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/003) و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه‏دار (p=0/007) معني‏دار بود. از لحاظ ميزان خصومت نيز تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت،‌ شاغل نيمه وقت و خانه‏دار معني دار بود (p=0/02) در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/03) و تفاوت بين شاغل نيمه وقت با خانه‏دار (p=0/008) معني‏دار بود. از لحاظ حالات پارانويا نيز تفاوت بين سه گروه معني‏دار بود.

(p=0/017) و در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/03) و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه‏دار (p=0/006) معني دار بود. از لحاظ ميزان اضطراب فوبيك تفاوت بين سه گروه معني‏دار بود (p=0/001) و در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت با خانه‏دار        (p=0/002) و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه دار (p=0) و در مجموع تمام موارد فوق در بين بانوان خانه‏دار بيشتر بود. شكايات جسماني نيز در مقايسه بين سه گروه معني‏دار بود(p=0/01) در مقايسه بين سه گروه معني‏دار بود (p=0/01) و در مقايسه بين بانوان شاغل نيمه وقت و خانه‏دار،‌در بين بانوان خانه‏دار به طور معني‏داري بيشتر مشاهده گرديد (p=0/003) طبق نتايج تحقيق هر چه ساعات كار فرد بيشتر باشد حالات خصومت و پرخاشگري فرد نيز به طور معني‏داري بيشتر مي‏شد (p=0/005) و هر چه ساعات كار فرد بيشتر باشد حالات پارانويا در فرد نيز بيشتر مي‏شد (p=0/015) رابطه منفي معني‏داري بين ساعات كاري و وضعيت اقتصادي – اجتماعي (p=0/021) و بين ساعات كاري و افسردگي (p=0/013) به دست آمد. ميزان تحصيلات با حالات پارانويا رابطه معكوس داشت هر چه تحصيلات فرد افزايش مي‏يافت حالات پارانويا به طور معني‏داري كم مي‏شد ( p=0/002) ميزان تحصيلات با اضطراب فوبيك نيز رابطه معني‏دار معكوس داشت (p=0/002) همچنين ميزان تحصيلات با جسماني سازي رابطه معني‏دار معكوس داشت (p=0/035) و نيز ميزان تحصيلات با افسردگي رابطه معني‏دار معكوس داشت     (p=0/039) يعني هر چه ميزان تحصيلات فرد افزايش مي‏يابد بر حالات پارانويا، اضطراب، فوبيك،‌افسردگي و جسماني سازي به طور معني‏داري در او كم مي‏شد.

بين رضايت شغلي و سازگاري زناشويي همبستگي معني‏داري وجود داشت. (p=0/013)‌و بين ميزان رضايت شغلي و روزهاي كاري فرد ارتباط معني‏دار وجود نداشت (p=0/08)

 

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ