نام و نام خانوادگي : مجید آخوندزاده

استاد راهنما : 

تاريخ ارائه:1391

رشته و گرايش : مشاوره گرایش مشاوره خانواده

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: مشهد

چكيده

خانواده اولین و یکی از اصلی¬ترین نهاد های اجتماعی است که با ازدواج دو فرد به وجود می آید. سلامت روانی در خانواده، می تواند منجر به شکل گیری جامعه ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. رضایت زناشویی ساده به دست نمی آید و خود تحت تاثیر متغیر های زیادی است. رضایت جنسی که خود متاثر از عوامل زیادی از جمله رضایت فرد از تن انگاره خود می باشد به عنوان یکی از این متغیر ها مورد بحث است. در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بطور تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار این مطالعه پرسشنامه های مقیاس سازگاری زناشویی( DAS)، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI)، سوئوتو و گارسیا( 2002) می باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری SPSS ، و با استفاده از رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، می توانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل را پیش بینی کنند. همچنین متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی، رضایت از تن-انگاره با رضایت زناشویی ، و رضایت جنسی با رضایت از تن انگاره ، با هم ارتباط مثبت و معناداری داشتند. نتایج همچنین بیانگر این بود که بین دو جنس در متغیر های رضایت از تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج و وجود ارتباط بین متغیر های رضایت از تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تن انگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین می تواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــویی شان شود.

 كليد واژه: رضایت زناشویی; رضایت جنسی; رضایت از تن انگاره; دانشجویان متاهل

 

نام و نام خانوادگي : ﻓﺎﻃﻤﻪ اﮐﺒﺮي زاده

استاد راهنما : ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺎﻗﺮي

تاريخ ارائه:1388

رشته و گرايش : علوم پزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: بوشهر

چكيده

زمينه: يکي از مشاغل پرتنشي که بر سلامت عمومي افراد تاثير مي گذارد حرفه پرستاري است. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر بوشهر در سال 1388 انجام شد.

روش ها: واحدهاي پ‍ژوهش در اين تحقيق توصيفي - مقطعي، تعداد 125 نفر از کارشناسان پرستاري شاغل در بخش هاي مختلف بيمارستان بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي و مشخصات جمعيت شناختي جمع آوري شده و با روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t-test، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه و توکي با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحليل شدند.

يافته ها: بين هوش معنوي و سخت رويي ، هوش معنوي و سلامت عمومي و سخت رويي و سلامت عمومي (P<0.001) رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. از بين مشخصات جمعيت شناختي (سن، جنس، بخش محل کار، وضعيت تاهل، سال هاي خدمت در شغل پرستاري و نوع مدرک تحصيلي)، تنها بخش محل کار با مولفه سوم هوش معنوي يعني شکيبايي، رابطه معنادار و مثبتي داشت .

نتيجه گيري: ارتقا هوش معنوي و تقويت ويژگي شخصيتي سخت رويي مي تواند به افزايش سلامت عمومي پرستاران کمک کند.

 كليد واژه: هوش معنوي، سخت رويي، سلامت عمومي، پرستاران

 
نام و نام خانوادگي : 

منيرمظاهري 

استاد راهنما : 

مسعود فلاحي خشكناب

تاريخ ارائه: 

1384

رشته و گرايش : 

مديريت پرستاري

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

چكيده

منابع وجوه جسمي روانشناختي اجتماعي و روحي را براي انسانها عنوان مي نمايند.بي اعتنايي به هر يك از اين وجوه بخشي حياتي از انسانيت افراد و نيز نتايج قابل توجهه كهبر كل زنگي دارد را حذف مي نمايد .پرداختن به نيازهاي معنوي به عنوان جزءضروري مراقبت كل نگر در پرستاري شناخته شده است. هدف:هدف از پژوهش حاضر تعيين نگرش پرستاران مركز آموزشي-درماني روانپزشكي رازي بهمعنويت ومراقبت معنوي وتعيين ارتباط آن با متغير هاي شغلي در سال 1383-1384 و ارايهطرح آموزشي در اين خصوص مي باشد. نوع پژوهش:مطالعه مقطعي وتوصيفي -تحليلي جامعه پژوهش :تعداد 107 نفر از پرستاران مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش: اطلاعات از طريق پرسشنامه مقياس سنجش معنويت و مراقبت معنوي(SSCRS)جمع آوري گرديد. روش تجزيه وتحليل داده ها:داده ها به وسيله نرم افزار آماري SPSS با استفاده از روش هاي آماري وتصيفي و آزمون هاي آماري مناسب مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش:نتايج حاكي از ان بود كه ميانگين نمره نگرش به معنويت و مراقبت معنوي63.40با انحراف معيار 7.57مي باشد و نمرات اكثريت جامعه پژوهش بين 33 تا 92 كه حداكثر نمره پرسشنامه بوده است قرار داشته است .اين امر نشان دهنده اين است كه نگرش بهمعنويت و مراقبت معنوي در پرستاران مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سطح مثبتو بالايي (اكثريت جامعه در صدك سوم قرار داشتند)مي باشد .بررسي ارتباط متغيرهاي شغلي مندرج در پرسشنامه با نگرش به معنويت ومراقبت معنوي نشان داد بين نگرش به معنويتوسمت(P=0.05)ونگرش به مراقبت معنوي وبخش هاي داراي سابقه كار (P=0.02)ارتباط معناداري وجود دارد ولي ارتباطي بين نمره نگرش به معنويت و مراقبت معنوي با ساير متغيرهايشغلي يافته نشد.

 
نام و نام خانوادگي : ميترا خادم حسيني

استاد راهنما : حيدر علي هومن

تاريخ ارائه:1382

رشته و گرايش : روانشناسی و علوم اجتماعی

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران مركز

چكيده

هدف از پژوهش حاضر استاندارد ساختن پرسشنامه شخصیتی سخت رویی برای دست یابی به ابزاری که بتوان تنش و حساسیت های افراد در مشاغل و موقعیت های مختلف زندگی پیش بینی نمود و سپس درصد درمان و رفع برآمد، اجرا شده است ۲. روش نمونه گیری : در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تعداد ۶۰۰ نفر دانشجو دختر و پسر ۱۲ رشته گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که در سال تحصیلی ۱۳۷۹ - ۸۰ مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شده است و واحد نموه دانشکده بوده است ۳. روش پژوهش : روش پژوهش در این تحقیق توصیفی - اکتشافی است و از روش متعارف برای استانداردسازی آزمون استفاده شده است ۴. ابزار اندازه گیری : ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیتی سخت رویی فرم ۵۰ ماده ای کوباسا بر پایه مقیاس لیکرتبا درجات ۰ تا ۳ است ۵. طرح پژوهش : در تجزیه و تحلیل مواد پرسشنامه ۱) همبستگی هرسول با نمره کل مجموعه با استفاده از همبستگی پیرسون محاسبه شد ۲) ضریب اعتبار مجموعه پرسشها از طریق فرمول آلفای کرونباخ محاسبه شده است ۳) برای بررسی روایی از روش تحقیق مولفه های اصلی استفاده شده است ۴) برای بررسی رابطه سخت رویی با متغیر جنسیت ازآزمون استفاده شده است ۶. نتیجه کلی : ۱) مقیاس سخت رویی برای دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از اعتبار کافی برخوردار است اما به دلیل اینکه تنها ۴/۲۶ از کل واریانس را تبیین می کند از روایی کافی برخوردار نیست ۲) پرسشنامه از ۴ عامل اشباع شده است . ۳) اگر نمونه معرف جامعه اصلی باشد جامعه مورد مطالعه از سخت رویی نسبتا شدید برخوردار است.

 
نام و نام خانوادگي : مژگان نیکنام

استاد راهنما : الهه حجازی

تاريخ ارائه:۱۳۸۳

رشته و گرايش : روانشناسي

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

چكيده

ترس از موفقيت به عنوان انگيزه اجتناب از موفقيت كه مبتني بر پيامدهاي منفي واقعي و پيش بيني حاصل از موفقيت است از جمله سازه‌هاي شناختي است كه در تبيين علت هاو جهت دهي رفتار و عاملي مهم و بازدارنده در پيشرفت انسان موثر است از طرف ديگر رضايتمندي رواني به عنوان مركز كيفيت زندگي، معيارهاي براي ارزشيابي از لياقت شخصي است كه مي‌تواند موجب احساسات روانشناختي مثبت نسبت به خود شودكه اين امرخود مي‌تواند منجر به ارزشمندي و هدفمندي در زندگي شود. در پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ترس از موفقيت و رضايتمندي رواني با توجه به جنس و رشته تحصيلي، تعداد 242 نفر از دانشجويان 4 دانشكده (فني - اقتصاد - حقوق - هنر) دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها شامل 2 پرسشنامه ترس از موفقيت (زاكرمن و آليسون - 1976) و رضايتمندي رواني (ريف - 1989) بود. نتايج نشان داد كه: الف) بين متغير ترس از موفقيت و رضايتمندي رواني رابطه وجود دارد. ب) تفاوت معناداري بين ميزان ترس از موفقيت دختران و پسران وجود ندارد. ج) تفاوت معناداري بين ميزان رضايتمندي رواني دختران و پسران وجود ندارد. د) تفاوت معناداري در هر يك از سه مولفه (سودمندي موفقيت، هزينه موفقيت، موفقيت اجتماعي ) ترس از موفقيت دانشجويان با توجه به رشته تحصيلي مشاهده شد. هـ) در سه مولفه (خودباوري، پذيرش خود، ارتباط مثبت با ديگران) از 5 مولفه رضايتمندي رواني تفاوت معناداري با توجه به رشته تحصيلي دانشجويان به دست آمد. و) متغير ترس از موفقيت توان پيش بيني متغير رضايتمندي رواني را دارد.

 

نام و نام خانوادگي : مهدي اصفهاني

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ ارائه:۱۳۸۳

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوة خوددرماني بر ميزان نشانه‌هاي اختلال وسواس ـ اجبار در بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراكز خدمات روانشناختي و روانپزشكي شهر اصفهان اجرا گرديد. بدين منظور تعداد 20 بيمار مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار كه بر اساس مصاحبه باليني توسط روانشناس باليني و روانپزشك عدم ابتلاء آنها به اختلال افسردگي اساسي و اختلالات شخصيت تأييد شده بود، به روش تصادفي ساده از ميان جامعه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه 10 نفري شامل يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس ـ اجبار مادزلي به عنوان پيش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا گرديد. گروه آزمايشي به مدت 6 هفته با استفاده از كتابچه راهنماي درماني كه توسط پژوهشگر تدوين شده بود و شامل آموزش عملي و ارائه تكاليف خانگي استفاده از روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ بود به خوددرماني پرداختند و در طول درمان هر هفته طي يك برنامه زمانبندي شده از طريق تماس تلفني با پژوهشگر، گزارشي از روند درمان را ارائه مي‌كردند. آزمودنيهاي گروه كنترل نيز در ليست انتظار قرار گرفتند. با توجه به استفاده از پرسشنامه وسواس ـ اجبار مادزلي كه داراي يك نمرة كل نشانه‌هاي وسواس و چهار مقياس فرعي وسواس وارسي، وسواس شستشو، كندي وسواسي و ترديد وسواسي مي‌باشد، فرض بر اين بود كه روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوة خوددرماني باعث كاهش نشانه‌هاي كلي وسواس (نمره كل) و نيز نشانه‌هاي وارسي، شستشو، كندي و ترديد وسواسي (چهار مقياس فرعي) گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در مرحله پس آزمون و پيگيري مي‌شود. نتايج تحليل كوواريانس دال بر تأثير روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوة خوددرماني در بهبودي معنادار نشانه‌هاي كلي وسواس در مرحله پس آزمون (001/0>P) و تداوم اين بهبودي پس از يك دوره يك ماهه پيگيري (001/0 >P) بود. همچنين نتايج حاكي از تأثير اين روش در بهبودي معنادار نشانه‌هاي وارسي، شستشو و ترديد وسواسي در مرحله پس آزمون و پيگيري (001/0 >P) و عدم تأثير آن بر نشانه‌هاي كندي وسواسي در مرحله پس آزمون و پيگيري در مبتلايان به اختلال وسواس ـ اجبار بود.

 

نام و نام خانوادگي : مهناز عباسي

استاد راهنما : دكتر فرشيد سيف

تاريخ ارائه:۱۳۸۴

رشته و گرايش : روانشناسي

مقطع: کارشناسی

دانشگاه: پیام نور واحد ورامین

هدف ازاين پژوهش بررسي رابطه پرخاشگري و رضايت شغلي ،کارکنان شرکتهاي خصوصي در شهر تهران مي باشد.

به اين منظور60 نفر از کارکنان شرکت توليدي مرکب ايران و شرکت آرين به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

متغيرهايي که در اين مطالعه اندازه گيري شده اند، پرخاشگري و رضايت شغلي مي باشند که با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي به بررسي همبستگي بين دو متغيرپرداخته شده است.

در اين پژوهش از پرسشنامه90-SCLبراي اندازه گيري ميزان پرخاشگري  و از پرسشنامه شاخص توصيف شغل GDI براي اندازگيري رضايت شغلي استفاده شده است .

با توجه به داده هاي بدست آمده و روشهاي آماري به کار گرفته شده ، مشخص شده است بين پرخاشگري با رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي خصوصي در شهر تهران رابطه معني داري وجود دارد.(p<0/05)

 

 

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ